MENU

Faculty
Y
A B C D F G H L M N P Q S T W X Y Z
Name/Contact Title/Interests
YANG Fuji

yangfuji@bjmu.edu.cn

Lecturer
YAO Liang

liang.yao@bjmu.edu.cn

PhD, Assistant Professor
YIN Xiuyun

yunxsky@sina.com 010-82801299 Yi Fu Building, Room 608

PhD, Associate Professor Medical Ethics, Public Health Ethics