MENU

Postdoc
Current Postdocs
 • Gao Disi

  gaodisi@bjmu.edu.cn

  School Health, Health Humanities
 • XU Jingyi

  jingyi_xu@pku.edu.cn Yifubuilding 602

  Global Health Law, Public Health Law, Global Health Governance
 • LI Jiexin

  jiexinl@bjmu.edu.cn

  Medical Humanities, Narrative Medicine, Translationand Interpretation, Language Services
 • JIANG Haiting

  jianghaiting93@126.com Room 633, Yifu Building,No.38 Xueyuan Rd , Haidian District , Beijing 100191, China.

  History of Public Health, Health Policy and Service, Health Humanities
 • MAO Qi

  maoqi@bjmu.edu.cn

  Medical Psychology
 • QI Wei

  wei.qi@pku.edu.cn

  Clinical psychology; Cultural neuropsychology; Rehabilitation psychology
 • REN Siteng

  siteng_ren@hsc.pku.edu.cn

  General philosophy of science, philosophy and history of experiments, experimental methodology