MENU

Staff
Y
B C D H L P S W X Y Z
  • YU Xinliang Vice Secretary of Party Committee

    yuxinliang@bjmu.edu.cn 82805054 Yi Fu Building, Room 711

  • YIN Xiaoyan Coordinator of Academic Research Affairs

    yin_2262@163.com 82802672 Yi Fu Building, Room 713